Vedtægter
 
§1
Foreningens navn er Gudme Erhvervsforening
 
§2
Foreningens formål er:
  • at skabe nye erhvervsaktiviteter i den tidligere Gudme Kommune
  • at søge at etablere et godt forhold til organisationer og offentlige myndigheder, samt påtage sig, at føre forhandlinger med disse på medlemmernes vegne.
  • at arrangere oplysende virksomhed for medlemmerne.
  • at udvikle gode relationer foreningens medlemmer imellem   
§3
Som medlem af foreningen kan optages personer, virksomheder, institutioner, samt landbrug og fiskeri, der
driver erhvervsvirksomhed i Svendborg Kommune. Tidligere aktive medlemmer af erhvervsforeningen kan fortsætte som passive medlemmer, når medlemmet ophøre som erhvervsaktiv. Passive medlemmer har ikke mulighed for at indtræde i bestyrelsen.
 
§4
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.  


§5
Foreningens regnskabsår løber fra den 1/1 - 31/12.


§6 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling ved alm. stemmeflertal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen udpeger een gang om året 1 medlem samt en suppleant til erhvervsrådet. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år, således at 3 medlemmer udgår 1. år og 4 medlemmer næste år. Genvalg kan finde sted. Efter 1. valgperiode (der strækker sig fra den stiftende generalforsamling til 1. ordinære generalforsamling) afgår næstformand, kasserer og 1 menigt bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afholder møder efter aftale med formanden, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Møderne indkaldes af formanden og ledes af denne. Beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsesmøder og forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
 
§7
Formanden leder i fællesskab med bestyrelsen foreningens anliggender.


§8 
Næstformanden træder i formandens sted under dennes forfald.


§9 
Sekretæren bistår formanden med alt dagligt arbejde og fører forhandlingsprotokollen.


§10 
Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanten indtræder, når et medlem skriftligt meddeler sin udtræden af bestyrelsen. 

 
§11 
Til at revidere foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen 2 revisorer for et år.
Genvalg kan finde sted. 


§12 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. 

 
§13
Alle spørgsmål afgøres på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, dog kræver ændring af foreningens vedtægter 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.


§14
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot et medlem begærer det.

 
§15 
Sekretæren fører i forhandlingsprotokollen en oversigt over forhandlinger samt ordlyden af fremsatte forslag.

 
§16 
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes ved mail til medlemmer med mindst 21 dages varsel. Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1.      Valg af stemmetæller.
2.      Valg af dirigent.
3.      Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
4.      Regnskab og budget fremlægges af kassereren til godkendelse.
5.      Forslag fra bestyrelsen.
6.      Forslag fra andre medlemmer.
7.      Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.
8.      Valg til revisorer og 1 suppleant.
9.      Eventuelt.
Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, leder forhandlingerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§17 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver motiveret begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling vil være at indkalde af formanden senest 14 dage efter begæringens modtagelse til afholdelse senest månedsdagen efter. Indkaldelsen sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, og dagsorden bekendtgøres samtidig.
§18 
Foreningens vedtægter kan kun ændres på den ordinære generalforsamling. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes med majoritet på mindst 3/4 af foreningens medlemmer. Er der ikke på generalforsamlingen det tilstrækkelige antal medlemmer, skal bestyrelsen inden 30 dage indkalde til ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt der er en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer for forslaget. Ved opløsning skal foreningens formue udloddes til velgørende arbejde i den tidligere Gudme Kommune efter den opløsende generalforsamlings skøn. Foranstående vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 15.06.81, ændret på generalforsamlingen den 04.02.88, ændret på generalforsamlingen den 28.02.91, ændret på generalforsamlingen den 18.02.93 og ændret på generalforsamling den 28.02.08.